right

Možné formy příspěvků

Příspěvky mohou být v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce.

Vybrané příspěvky z podaných nabídek a příspěvky podané do Industriální sekce budou zařazeny do hlavního sborníku konference vydaného Fakultou informatiky a managementu Hradec Králové.

Programový výbor doporučí zveřejnění nejzajímavějších textů ve vybraném časopise.

Dále bude vydán doprovodný sborník, ve kterém budou publikovány postery a prezentace výzkumných projektů.

Podmínkou zařazení vybraného příspěvku, posteru a informace o výzkumném projektu do sborníku je registrace na konferenci alespoň jednoho z autorů příspěvku. V případě příspěvků podaných do Industriální sekce je podmínkou zařazení příspěvku do hlavniho sborníku uzavření smluvního závazku (viz níže).

Vybrané příspěvky

 • Nabídky do kategorie vybraných příspěvků budou vždy recenzovány třemi členy programového výboru. O přijetí bude na základě recenzí rozhodovat programový výbor.
 • Jejich předmětem mohou být jak teoretické, tak i aplikační aspekty získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí. Přednost bude dávána originálním pracím vycházejícím z aktuálního stavu výzkumu resp. praxe v dané oblasti, s výsledky podloženými matematicky, analýzou dat, nebo případovými studiemi z reálného prostředí. Vítány budou zejména příspěvky zohledňující interdisciplinární charakter konference, tj. zaměřené na propojení několika relevantních témat.
 • Délka ústní prezentace vybraného příspěvku je 20 až 30 minut (vč. diskuse).
 • Rozsah vybraného příspěvku ve sborníku je 8 až 12 stran.
 • Programový výbor může rozhodnout o délce vybraného příspěvku, případně doporučit podání nabídky jako posteru.

Prezentace výzkumných projektů (PVP)

 • Smyslem PVP je poskytnout prostor pro prezentaci výsledků práce českých a slovenských výzkumných týmů, které již byly publikovány (obvykle v zahraničí), a nemohou být proto nabídnuty formou standardních příspěvků. Účastníci konference (jak ze sféry výzkumu, tak zejména z praxe) tak budou mít možnost dovědět se o perspektivních technologiích vyvíjených v tuzemském prostředí.
 • V programu budou mít stejně velký prostor jako standardní referáty (20--30 minut, délka bude stanovena programovým výborem). Mělo by jít o ucelenou prezentaci výzkumného projektu, ať už formálního nebo neformálního. Musí jít o projekt v dostatečné fázi zralosti, jehož výsledky je alespoň do jisté míry možné využít v praxi. Prezentujícím by měl být zkušený vědecký pracovník.
 • Prezentaci je možné spojit s demonstrací softwarového produktu.
 • Nabídnuté rozšířené abstrakty PVP budou recenzovány podle stejných kritérií jako standardní příspěvky, s jedinou výjimkou: neplatí, že musí jít o práci dosud nepublikovanou. Naopak je žádoucí, aby rozšířený abstrakt obsahoval citace významných (zpravidla v zahraničí vydaných) prací, které již byly v rámci projektu publikovány nebo jsou nabídnuty k publikaci.

Postery

 • Nabídky do kategorie posterů budou vždy recenzovány třemi členy programového výboru. O přijetí bude na základě recenzí rozhodovat programový výbor.
 • Postery nebudou prezentovány ústně.
 • Maximální velikost vystavovaného posteru je omezena formátem A2.
 • Maximální rozsah posteru v doprovodném sborníku jsou 4 strany.

Příspěvky do Industriální sekce

 • Příspěvky do Industriální sekce mají formu ústních prezentací (do 20 minut) a/nebo publikací v hlavním sborníku konference.
 • Maximální rozsah příspěvku v Industriální sekci havního sborníku jsou 4 strany.

Příspěvky do Industriální sekce nepodléhají schvalování programovým výborem, jejich přijetí je součástí plnění vzájemných smluvních závazků o realizaci propagační činnosti mezi organizací pořádající konferenci a firmou. Pro uzavření smlouvy o realizaci propagační činnosti kontaktujte Organizační výbor konference -- Peter Mikulecký.

Kategorie Max. délka nabízeného textu Max. délka finální verze ve sborníku Podléhá recenznímu řízení? Požadavek, aby práce nebyla publikována jinde? Způsob prezentace
Standardní příspěvek 12 stran 8 -- 12 stran (a) Ano Ano Ústně 20--30 minut (a)
Poster 4 strany 4 strany (b) Ano Ano Jen poster
Prezentace výzkumného projektu 4 strany 4 strany (b) Ano Ne Ústně 20--30 minut (a)
Firemní prezentace 4 strany 4 strany Ne Ne Ústně 20 minut
(a) Délku určuje programový výbor.
(b) Rozšířený abstrakt -- v doprovodném sborníku bez ISBN.
right_bottom