right

Profil konferencie

Ako významnný zdroj znalostí sa v poslednom desaťročí stále viac vyzdvihujú rozsiahle databázy podnikov, štátnej správy, nemocníc a dalších inštitúcií. Znalosti sú z dát odvodzované zovšeobecňovaním a interpretáciou často sa vyskytujúcích vzťahov, s využitím štatistických technik a strojového učenia. Súčasne sa stále uplatňujú aj techniky tvorby báz formalizovaných znalostí na základe spolupráce znalostného inžiniera s ľudským expertom.

Dalším významným zdrojom znalostí sú (popri databázach a expertoch) textové a multimediálne dokumenty. Ich indexovanie a vyhľadávánie je založené na štatistických charakteristikách, a v mnohých prípadoch aj na využívaní lingvistických princípov -- tie sa uplatňujú najmä pri extrakcii informácií z voľného textu. Problematika textových dokumentov a formalizovaných znalostí sa v posledných rokoch objavuje v súvislosti s využívaním siete Internet: koncepcia tzv. sémantického webu predpokladá postupnú transformáciu súčasného WWW (využitelného prevažne len pre ľudských používateľov) na obrovský zdroj strojovo spracovateľných znalostí, zachytených v znalostných anotáciách (vyjadrených pooužitím značkovacích jazykov) alebo automaticky extrahovaných z textu. Znalostné anotácie umožňujú efektívne vyhľadávanie a kombinovanie tzv. webovských služieb.

Samotné systémy využívajúce formalizované znalostné bázy sa postupne posúvajú od monolitických aplikácií k aplikáciám zloženým z relatívne samostatných komponentov -- agentov -- s vlastným mechanizmom riadenia. Vývoj aplikácií a spolupráce agentov je zjednodušený vďaka ich možnosti vzájomne zdieľat a znovupoužívať znalosti -- avšak predpokladom je syntaktická a sémantická štandardizácia. Kým na syntaktickej úrovni sú hlavným trendom značkovacie jazyky (najmä XML), na sémantickej úrovni podobnú úlohu môžu zohrať znalostné ontológie, ako formálne vyjadrenie zdieľanej konceptualizácie danej oblasti.

Cieľom uplatnenia uvedených technológií je okrem iného zdokonalenie znalostného manažmentu vo firmách aj v neziskovej sfére -- zabezpečenie, aby sa správna znalosť dostala k správnym osobám v správnom čase a v správnej forme. Praktický znalostný manažment popri explicitne (formálne alebo textovo) vyjadrených znalostiach kladie dôraz aj na znalosti implicitné ("tacit"), ktoré je možné využívať iba nepriamo, formou sprostredkovania vzájemnej komunikácie pracovníkov a dôrazom na zvyšovanie efektivity ich myslenia.

right_bottom